Plungės Saulės gimnazijos tolerancijos centro dešimtmetis ir R.Harvudo meninės raiškos konkursas

zemaiciolaikrastis.lt

Ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se nuo­lat var­to­ja­mas žo­dis „to­le­ran­ci­ja“, at­ro­do, su­pran­ta­mas vi­siems. Kad rei­kia bū­ti to­le­ran­tiš­kiems, gir­di­me nuo ma­žu­mės. Ir įsi­vaiz­duo­ja­me to­kie esan­tys. Ta­čiau kal­bos apie to­le­ran­ci­ją – prie­šin­gos nuo­mo­nės, pa­žiū­rų, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ger­bi­mą – daž­nai lie­ka tik kal­bo­mis. Iš tie­sų daž­nam mū­sų pa­kan­tu­mo la­bai trūks­ta. Ma­tyt, dėl to, kad nuo ma­žens tik gir­di­me apie to­le­ran­ci­ją, bet ne­sa­me jos mo­ko­mi. O juk to­le­ran­ci­jos reikš­mės gy­ve­ni­me nie­ka­da ne­su­vo­kęs žmo­gus to ne­ga­lės iš­mo­ky­ti ir sa­vo at­ža­lų. To­dėl tu­ri­me džiaug­tis, kad at­si­ran­da to­kių, ku­rie ima­si šio dar­bo. An­tai Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je įsi­kū­ręs To­le­ran­ci­jos ug­dy­mo cent­ras šie­met jau šven­čia sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Per de­šim­tį me­tų jis išug­dė (ir to­liau ug­do) tur­būt jau ne vie­ną to­le­ran­tiš­ką jau­nuo­lį. Praė­ju­sią sa­vai­tę šiai cent­ro su­kak­čiai pa­mi­nė­ti skir­ti ren­gi­niai „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ko dvi die­nas.

Moks­lei­vių pra­ne­ši­mai – įdo­mūs ir bran­dūs 

Pir­mą­ją die­ną su­reng­ta res­pub­li­ki­nė mo­ki­nių kon­fe­ren­ci­ja „To­le­ran­tiš­ka vi­suo­me­nė: jung­tys ir per­spek­ty­vos“. Vei­kė pa­ro­dos: moks­lei­vių pie­ši­nių apie ho­lo­kaus­tą bei su­kur­tų To­le­ran­ci­jos cent­ro emb­le­mų pa­ro­da. Į „Sau­lės“ gim­na­zi­ją iš įvai­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų at­vy­ku­sius mo­ki­nius bei pe­da­go­gus, Tarp­tau­ti­nės ko­mi­si­jos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švie­ti­mo pro­gra­mų koor­di­na­to­rę Ing­ri­dą Vil­kie­nę ir šios ko­mi­si­jos vyk­do­mą­jį di­rek­to­rių Ro­nal­dą Ra­čins­ką svei­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys.

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė įdo­mūs ir bran­dūs moks­lei­vių pra­ne­ši­mai. Kal­bė­ta apie tai, kaip to­le­ran­ci­ją su­vo­kia jau­nas žmo­gus, ar sun­ku bū­ti to­le­ran­tiš­kam, apie tai, kad to­le­ran­ci­ja pra­si­de­da šei­mo­je, ban­dy­ta at­sa­ky­ti į klau­si­mą: to­le­ran­ci­ja – ma­da ar ver­ty­bė? Jau­nie­ji pra­ne­šė­jai ap­žvel­gė ne­to­le­ran­tiš­ku­mo ap­raiš­kas is­to­ri­jo­je, tei­gė, jog praei­ties klai­dos yra šian­die­ni­nio gy­ve­ni­mo pa­sek­mė. Atsk­leis­ti ste­reo­ti­pai apie is­la­mą, gvil­den­tos ir ki­tos ne tik jau­ni­mui įdo­mios, svar­bios bei ap­mąs­ty­mų ver­tos te­mos.

Plačiau http://www.zemaiciolaikrastis.lt/article/articleview/7938/1/165/